Monday FX Option Expiries.

05 Aug 2022 19:23Forex
  • EUR/USD: 1.0500 (EU1.13B), 1.0300 (EU567M), 1.0100 (EU542.1M)    
  • USD/JPY: 137.50 ($960M), 132.50 ($758M), 132.00 ($600M)    
  • USD/CNY: 7.2500 ($986M), 7.0000 ($950M), 6.7500 ($545M)    
  • USD/CAD: 1.2950 ($1.04B)
  • EUR/GBP: 0.9000 (EU400M)
  • GBP/USD: 1.1990 (GBP517.1M), 1.2250 (GBP400M)
  • AUD/USD: 0.7000 (AUD972.3M), 0.6910 (AUD827.8M), 0.7210 (AUD395.3M)  
  • USD/MXN: 20.50 ($1.6B), 20.00 ($310.1M)             
  • USD/BRL: 4.9000 ($320M)    
  • NZD/USD: 0.6400 (NZD329.7M)