Wednesday FX Option Expiries

24 Jan 2023 20:21Forex
  • EUR/USD: 1.0900 (EU669.7M), 1.0600 (EU538.8M), 1.0400 (EU327M)
  • USD/CAD: 1.3375 ($1.64B), 1.3350 ($590M) 
  • USD/BRL: 4.9000 ($742M) 
  • EUR/GBP: 0.9065 (EU489M), 0.8505 (EU480M)
  • USD/KRW: 1203.40 ($797.9M), 1250.00 ($450M)
  • NZD/USD: 0.5800 (NZD453.7M), 0.6000 (NZD451.7M)